کمیته‌های رویداد

شورای سیاست‌گذاری
دکتر عباس کبریایی‌زاده
دکتر عباس کبریایی‌زادهرییس شورای سیاست‌گذاری
دکتر مهدی پیرصالحی
دکتر مهدی پیرصالحیعضو شورای سیاست‌گذاری
دکتر سیدامیر رضویان
دکتر سیدامیر رضویانعضو شورای سیاست‌گذاری
دکتر امیرحسین جمشیدی
دکتر امیرحسین جمشیدیعضو شورای سیاست‌گذاری
مهندس احمد خارزی
مهندس احمد خارزیعضو شورای سیاست‌گذاری
دکتر محمد ناصری
دکتر محمد ناصریعضو شورای سیاست‌گذاری
دکتر فضل‌الله حیدرنژاد
دکتر فضل‌الله حیدرنژادعضو شورای سیاست‌گذاری