کمیته‌های رویداد

اعضای شورای سیاست‌گذاری
دکتر عباس کبریایی زاده
دکتر عباس کبریایی زاده
دکتر محمد ناصری
دکتر محمد ناصری
دکتر امیرحسین جمشیدی
دکتر امیرحسین جمشیدی
دکتر منان حاجی محمودی
دکتر منان حاجی محمودی
دکتر مهناز خانوی
دکتر مهناز خانوی