برنامه زمانی رویداد

روز اول۲۳ خرداد ۱۴۰۲
روز دوم۲۴ خرداد ۱۴۰۲
روز سوم۲۵ خرداد ۱۴۰۲