چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۰ - ۱۲:۱۵

سالن اصلی

برچسب‌‌گذاری مکمل‌های غذایی و رژیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها هرم غذایی و اهمیت آن در ارتقا سلامت

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر منان حاجی محمودیدکتر منان حاجی محمودی
برچسب‌‌گذاری مکمل‌های غذایی و رژیمی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها  هرم غذایی و اهمیت آن در ارتقا سلامت