چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰

سالن اصلی

تجویز منطقی مکمل‌ها در گروه‌های آسیب پذیر

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر سید علی کشاورزدکتر سید علی کشاورز
تجویز منطقی مکمل‌ها در گروه‌های آسیب پذیر