چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

سالن اصلی

مکمل‌های گیاهی، چالش‌ها و فرصت‌ها

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر محمدحسین صالحی سورمقیدکتر محمدحسین صالحی سورمقی
مکمل‌های گیاهی، چالش‌ها و فرصت‌ها