چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۰ - ۱۶:۱۵

سالن اصلی

تجویز و مصرف منطقی مکمل‌ها در بیماران بستری

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر عبدالرضا نوروزیدکتر عبدالرضا نوروزی
تجویز و مصرف منطقی مکمل‌ها در بیماران بستری