چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰

سالن اصلی

تجویز و مصرف منطقی مکمل‌ها در ورزشکاران

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر فواد عسجدیدکتر فواد عسجدی
تجویز و مصرف منطقی مکمل‌ها در ورزشکاران