چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۵ - ۱۱:۳۰

سالن اصلی

دستاوردها و عملکرد آزمایشگاهی اداره مکمل‌ها در تضمین دسترسی به مکمل سالم و مطمئن

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر مهدی انصاری دوگاههدکتر مهدی انصاری دوگاهه
دستاوردها و عملکرد آزمایشگاهی اداره مکمل‌ها در تضمین دسترسی به مکمل سالم و مطمئن