چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰

سالن اصلی

مکمل‌های نوپدید و غذاهای عملگرا

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر حسین ایمانیدکتر حسین ایمانی
مکمل‌های نوپدید و غذاهای عملگرا