چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

سالن اصلی

تغذیه فردی و نقش مکمل های غذایی در تامین نیازها

این کارگاه در دوازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی برگزار می‌گردد.

دکتر احمد اسماعیل زادهدکتر احمد اسماعیل زاده
تغذیه فردی و نقش مکمل های غذایی در تامین نیازها